باسپرو

پری­بيوتيک­ها ترکيباتی هستند که بوسيله آنزيم­های دستگاه گوارش هضم نمی­شوند و مورد متابوليسم بدن حيوان قرار نمي­گيرند، بلکه به­عنوان ماده اوليه (سوبسترا) به مصرف باکتری­های مفيد دستگاه گوارش رسيده، سبب افزايش جمعيت آن­ها می­شوند. باسپرو عصاره خشک شده حاصل از تخمير آسپرژيلوس خوراکی (Dried, Extracted Aspergillus Meal Fermentation Solubles) است که فاقد سلول زنده بوده و از طريق مکانيسم­های مختلف باعث بهبود عملکرد دام می­شود. از آن جمله می­توان به موارد ذيل اشاره کرد:

افزايش تعداد کل ميکروب­های غير هوازی شکمبه و باکتری­های تجزيه کننده سلولز و به دنبال آن افزايش pH شکمبه و حذف اکسيژن اضافی از آن، اين تغييرات باعث بهبود هضم فيبر در شکمبه می­شود.

بهبود تخمير شکمبه از طريق جلوگيری از تجمع اسيد لاکتيک حاصل از تغذيه جيره­های پرکنسانتره، به عبارت ديگر به واسطه عرضه منبعی از اسيد ماليک، جذب اسيد لاکتيک توسط ميکروب­های استفاده کننده اسيد لاکتيک مثل سلنوموناس رومينانتوم و مگاسفرا السدنی افزايش می­يابد (افزايش نسبت اسيد استيک به اسيد پروپيونيک).

افزايش جريان پروتئين ميکروبی از شکمبه به روده                                                                              

  آناليز باسپرو

تقويت رشد قارچ­های موجود در شکمبه و به دنبال آن بهبود هضم فيبر و افزايش مصرف خوراک

کمک به سازگار شدن سريع­تر شکمبه از جيره دوره خشکی به جيره ابتدای زايمان

کاهش ناهنجاری­های متابوليک مانند نفخ (Bloat) و ايستايي شکمبه (Ruminstatis)

افزايش حجم شکمبه به علت وجود فيبر ميسليا و به دنبال آن افزايش مصرف خوراک

نتايج برخی تحقيقات علمی روی باسپرو:                                                                        

- افزايش توليد شير به ميزان 0.72 ليتر در روز در مقايسه با گروه کنترل (Lopez et al, Mexico)

- بهبود عملکرد توليدی گاوهای تحت استرس گرمايي (J. Dairy Guide, 1992. 9: 47-51)

- بهبود عملکرد توليدی و فاکتورهای فيزيولوژيک در گاوهای تحت استرس گرمايی (Egyptian J. Anim. Prod. 33(4) 1996)

- افزايش 15 درصدی قابليت هضم مواد خشبی و توليد VFA در آزمايشات In Vitro (Illinois University Research Center)

- افزايش مصرف خوراک، اضافه وزن روزانه و راندمان مصرف خوراک در گاو گوشتی (Appleton et al, England)

- افزايش توليد شير به ميزان 379 کيلوگرم در طول 14 هفته (A Dairy Farm Test, Sukabumi; Indonesia)

ميزان مصرف باسپرو:

گاو شيرده، گاو گوشتی و اسب:  20 تا 30 گرم در روز به ازاي هر راس يا 2 تا 5 کيلوگرم در هر تن کنسانتره 

گوسفند و بز:  15 تا20 گرم  در روز به ازاي هر راس

نحوه عرضه و ويژ­گي­های تجاری باسپرو:

 

کيسه­ های 25 کيلوگرمی با 4 لايه پروپيلن کامل، قابليت نگهداری حداقل 3 سال و قابل مصرف در انواع خوراک­های پلت و اکسترود شده.

 

مواد مغذی

درصد

پروتئين

17.5

چربی

1

الياف (فيبر ميسليا)

38

خاکستر

9

رطوبت

9

کربوهيدرات

25.5

کبالت

0.004

يد

0.01

فلوئور

0.0012

کل

100

 

 

     آدرس ما:    

شماره تماس:

   تهران، میدان ونک ، خیابان ونک ،

برج آسمان ، طبقه 11 ، واحد 1105  

           

       91009040 021

 91009050 021